Styrkebaserat lärande

Utveckla dina positiva känslor, och acceptera dina negativa! Grunden i styrkebaserat arbete är att: hitta, förstå, utforska och utveckla sina styrkor. Att arbeta med dem är en utvecklingsresa, som Lotta Wallin skriver i sin bok, ”Styrkebaserat arbete”.

Studier visar, när vi använder våra styrkor: * lär vi oss snabbare, * känner oss lyckligare, * får ökat självförtroende,* upplever mindre stress,* klarar motgångar bättre, * utvecklar oss själva och växer som människor.

Vi blir mest tillfreds och lyckliga när vi utför något som vi tycker om att göra, då är vi mer koncentrerade och kreativa. Att arbeta styrkebaserat är ingen vanlig företeelse i skolan eller yrkeslivet. Oftast lägger vi energi på att rätta till de svagheter vi har, än att bygga på de styrkor som varje individ har. En intressant iakttagelse inom arbetslivet är att, alla ska vara lika bra på allt. För att komma dit lägger vi focus på att utveckla våra svaga sidor.

Vår hjärna är skapad att snabbare lägga märke till problem, än det som är positivt eller går bra. Den har ännu inte hängt med i utvecklingen, utan reagerar på fara och oro.

Studier visar att vi snabbare kan urskilja arga ansiktsuttryck än leende glada ansikten. Arga ansikten var jag medveten om, när jag arbetade som förskollärare, jag ville att barnen skulle möta en glad förskollärare. Jag var själv känslig som barn, för arga ansikten, något som funnits kvar i vuxen ålder. Barn är oftast i underläge i mötet med vuxna, ser de ett argt ansikte kan de lätt känna oro och skuld. Jag tror att många vuxna också reagerar på samma sätt.

Det salutogena synsättet kommer in genom arbetet med drama/kreativa metoder, där glädje, humor och det positiva framträder som befrämjar utveckling och hälsa. Att arbeta utifrån sina styrkor är inget nytt för mig, även om begreppet har varit obekant.

I arbetet med min egen personliga utveckling har jag hittat och tagit fram de styrkor som jag har. Jag har velat utmana mig själv, för att uppleva att jag kan. När jag arbetade inom förskola och skola var mitt arbetssätt att se de styrkor som barn har och arbeta vidare på det. Därför är min inställning att barn har mycket att ge till oss vuxna, och vi har mycket att lära av dem.

 

 Lever vi det önskade livet eller ett liv i väntan

på det liv vi önskar

i väntan på att en förändring skall ske,

vår medverkan förutan

av T Wallén